Spausdinti šį puslapį

Laisvės gynėjų diena

13 Saus 2021

Šiandien  mi­ni­me Lais­vės gy­nė­jų die­ną.  Mes didžiuo­ja­mės mū­sų vals­ty­bės did­vy­riais ir esa­me jiems dė­kin­gi, kad prieš 30-šimt me­tų jie ap­gyn­ė Lie­tu­vos lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę. Sveikiname visus su Lietuvos Laisvės diena! Nuoširdžiai linkime jums, kad ši diena būtų pripidyta ne tik prisiminimų, bet ir vienybės, vilties, ryžto, optimizmo ir šilumos.

Mokyklos bendruomenės Laisvės gynėjų dienos minėjimas iš namų čia.