Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė pradinių klasių mokiniams – 170 ugdymo dienų.

Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams – 181 ugdymo diena.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Klasės

1–4

5

6

7

8

9

10

Ugdymo proceso pradžia

2017 m. rugsėjo 1 d.

Rudens atostogos

2017 m. spalio 30 d. – 2017 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2018 m. vasario 19 d. – 2018 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2018 m. balandžio 3 d. – 2018 m. balandžio 6 d.

Ugdymo proceso pabaiga

2018 m. gegužės 31 d.

2018 m. birželio 15 d.

Vasaros atostogos

2018-06-01–2018-08-31

2018-06-18–2018-08-31

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia mokiniams nustatyta mokyklos vadovo, suderinus su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

Mokykla ugdymo procesą skirsto trimestrais. Ugdymo laikotarpių trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus.

Trimestrų trukmė

1–4 klasės

I  – 09.01 – 11.30  (60 u. d.)

II  – 12.01 – 03.09  (57 u. d.)     

III – 03.12 – 05.31  (53 u. d.)

5–10 klasės

I– 09.01 – 11.30 (60 u. d.)

II– 12.01 – 03.16 (62 u. d.)

III– 03.19 – 06.15 (59 u. d.)

 

 

 

 

 

 

Sprendimus dėl 2017–2018 mokslo metais 10 ugdymo dienų, kurios yra įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, organizavimo laiko priima:

mokykla dėl 5 ugdymo dienų:

 

Pradinių klasių mokiniams

5–10 klasių mokiniams

1

Edukacinių išvykų diena

Mokytojų diena

2

Kalėdos „Baltos žiemos pasaka“

Liturginių švenčių diena (Kalėdinė šventė)

3

„Baltos žiemos pasaka miške“ (Mikoliškių girininkija)

Integruota Profesinės karjeros diena

4

Išvykų ir edukacinių kelionių diena

Integruota žinių diena

5

Mokslo metų užbaigimo diena

Pažintinė veikla įvairiose edukacinėse erdvėse

 

savivaldybės administracijos švietimo skyrius dėl 5 ugdymo dienų, įvertinusi mokyklos siūlymus.

 

Pradinių klasių mokiniams

5-10 klasių mokiniams

1

Sveikatos ir sporto diena.

Konkursas „Sveiki dantys“

Kūrybinės dirbtuvės (pasiruošimas mokyklos jubiliejui)

2

„Gražiausi žodžiai Lietuvai“

Žiemos sporto šventė

3

Užgavėnės        

Užgavėnės

4

Šeimos diena

Pasportuokime kartu. Olimpinė diena

5

Kūrybingų vaikų diena

Mokyklos 100-asis jubiliejus

 

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė: 1 kl. – 35 min., 2–10 kl.– 45 min. Mokyti mokant kasdieniu mokymo organizavimo būdu (grupine mokymosi forma).

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti pradinių ir 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

knygu kaledos

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt