Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė pradinių klasių mokiniams – 175 ugdymo dienų.

Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo diena.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

                                 Klasės

1–4

5

6

7

8

9

10

Ugdymo proceso pradžia

2018 m. rugsėjo 1 d.

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – 2018 m. lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – 2019 m. vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – 2019 m. balandžio 26 d.

Ugdymo proceso pabaiga

2019 m. birželio 7 d.

2019 m. birželio 21 d.

Vasaros atostogos

2019-06-10–2019-08-31

2019-06-25–2019-08-31

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia mokiniams nustatyta mokyklos vadovo, suderinus su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

Mokykla ugdymo procesą skirsto trimestrais. Ugdymo laikotarpių trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus.

Trimestrų trukmė

1–4 klasės (175 u. d., 35 sav.)

I – 09.03 – 11.30  (60 u.d.)

II – 12.03 – 03-15  (61 u. d.)

III – 03.18 – 06.07  (54 u. d.)

5–10 klasės (185 u. d. 37 sav.)

I – 09.03 – 11.30 (60 u. d.)

II – 12.03 – 03. 15 (61 u. d.)

III – 03.18 – 06-21 (64 u. d.)

Sprendimus dėl 2018–2019 mokslo metais 15 ugdymo dienų, kurios yra įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, organizavimo laiko priima:

mokykla dėl 10 ugdymo dienų:

 

Pradinių klasių mokiniams

510 klasių mokiniams

1

Pažintinė išvykų diena

Socialinių įgūdžių ugdymo diena ,,Mokinio pareigos ir atsakomybė“

2

Mokytojų diena

Mokytojų diena

3

Kalėdinė išvyka

Liturginių švenčių diena (Kalėdinė šventė)

4

Pilietinės veiklos diena ,,Darom“

 Pilietinės veiklos diena ,,Darom“

5

Knygų skaitymo diena

Tiksliųjų mokslų diena

6

Sveikatingumo diena

Žemės diena ,,Kelkis mano žeme“

7

Kūrybingų vaikų diena

Pažintinė veikla įvairiose edukacinėse erdvėse

8

Bendruomenės diena

Pažintinė veikla įvairiose edukacinėse erdvėse

9

Ketvirtokų palydėtuvės

Vilties ir gedulo diena

10

Išvykų ekskursijų diena

Bendruomenės diena

 

savivaldybės administracijos švietimo skyrius dėl 5 ugdymo dienų, įvertinusi mokyklos siūlymus.

 

Pradinių klasių mokiniams

5-10 klasių mokiniams

1

Mokslo ir žinių diena

Mokslo ir žinių diena

2

Rudens dirbtuvės

Žiemos sporto šventė – Užgavėnės

3

Žiemos sporto šventė – Užgavėnės

Olimpinė diena ,,Pasportuokime kartu“

4

„Gražiausi žodžiai Lietuvai“

Meninių įgūdžių ugdymo diena ,,Piešiu, dainuoju, šoku“ (Šeimos d.)

5

Šeimos diena

Paminėtina 2019 m. tema ,,Lietuvos Šaulių sąjungos metai“.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė: 1 kl. – 35 min., 2–10 kl.– 45 min. Mokyti mokant kasdieniu mokymo organizavimo būdu (grupine mokymosi forma).

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti pradinių ir 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt