Dokumentai

Strateginis planas 2015-2019 m.

Ugdymo planas 2017-2018 m. m.

Veiklos planas 2017-2018 m.m.

Ugdymo turinio planavimo aprašas

Lapių pagrindinės mokyklos nuostatai

Lankomumo apskaitos aprašas

Priėmimo į mokyklą tvarka

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Mokyklos metodinės veiklos nuostatai

Paramos priėmimo tvarka

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokymosi krūvio reguliavimo mokykloje nuostatai 2016 m.

Mokyklos bendrabučio vidaus tvarka

Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka

Veiklos kokybės įsivertinimo aprašas

Mokinių tėvų (globėjų) informavimo tvarka  

 Spec. ugdymo poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarka

 

Tvarkos mokiniams

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių sąsiuvinių tvarkos reikalavimai

Mokinių nemokamo  maitinimo tvarka

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo mokykloje tvarka        

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinių skatinimo tvarka

Budėjimo tvarka mokykloje

Vaikų saugaus elgesio pramoginių – pažintinių ekskursijų metu taisyklės

Priėmimo į bendrabutį tvarka

 

Mokinių pavežėjimas

Autobuso naudojimosi tvarka

Mokinių vežiojimo tvarka

 

Bibliotekos dokumentai

Bibliotekos nuostatai

Bibliotekos aprūpinimo tvarka

Naudojimosi biblioteka taisyklės

 

Globos grupė

Bendruomeninių vaikų globos namų padalinio darbo tvarkos taisyklės

Trumpalaikės ir ilgalaikės globos grupės veiklos organizavimo tvarka

Kišenpinigių mokėjimo globotiniams tvarka  

Maistpinigių mokėjimo tvarka

Individualaus socialinės globos plano sudarymo tvarka

Maitinimo organizavimo vaikų socialinės globos grupės šeimynoje tvarka

Mokinių atvykimo į mokyklą ir išvykimo į namus tvarka

Globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarka

 

Pagalba mokiniui

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Socialinės - pedagoginės pagalbos teikimas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo mokykloje aprašasaprašas

Pagalbos mokiniui/mokytojui kryptys

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Profesinio orientavimo vykdymo mokykloje tvarkos aprašas

 

Kitos tvarkos

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokykloje tvarka

Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo mokykloje taisyklės

Mokytojų priemimo ir atleidimo tvarka

Nušalinimo nuo darbo tvarka

 Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarka

 

Pavadavimų tvarka

Pedagoginio darbo priežiūros aprašas

Darbo apmokėjimo tvarka

Viešųjų pirkimų taisyklės