Dokumentai ir nuostatai

Lapių pagrindinės mokyklos direktorės V.Lukauskienės metų veiklos ataskaita

Lapių pagrindinės mokyklos nuostatai

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Mokyklos metodinės veiklos nuostatai

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokymosi krūvio reguliavimo mokyklos n uostatuose

Mokyklos bendrabučio vidaus tvarka

Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka

Veiklos kokybės įsivertinimo aprašas

Mokinių (globėjų) informavimo tvarka  

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Spec. ugdymo poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarka

Mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Tvarkos mokiniams

Mokinių elgesio taisyklės

Mokyklinių uniformų nešiojimo tvarka

Mokinių sąsiuvinių tvarkos reikalavimai

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo mokykloje tvarka        

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinių skatinimo tvarka

Vaikų saugaus elgesio pramogų - pažintinių ekskursijų metu taisyklės

Priėmimo į bendrabutį tvarka

Mokinių vežiojimo tvarka

Bibliotekos dokumentai

Mokyklos bibliotekos veiklos programa 2019-2020 mm >>>

Bibliotekos nuostatai >>>

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Bibliotekos aprūpinimo tvarka >>>

Lapių bendruomenės vaikų globos namų padalinio dokumentai

Bendruomeninių vaikų globos namų darbo tvarkos taisyklės

Kišenpinigių mokėjimo globotiniams tvarka

Globotinio stebėjimo, poreikių sričių pradžios ir įvertinimo aprašas (1-6 m. Amžiaus)

Globotinio stebėjimo, būtinųjų sričių sąrašo ir įvertinimo aprašas (7–18 m. Amžiaus)

Globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių įvertinimo aprašas

Individualus socialinės globos planas (ISGP)

Vaiko individualaus socialinio globos plano sudarymo tvarka

Maistpinigių mokėjimo tvarka

Maitinimo organizavimo vaikų socialinės globos grupės šeimynoje tvarka

Globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarka

Pagalba mokiniui

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Socialinės - pedagoginės pagalbos teikimas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo mokyklos aprašasaprašas

Pagalbos mokiniui / mokytojui kryptys

Smurto prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašymas

Kitos tvarkos

Darbo apmokėjimo sistemo aprašas

Atlyginimo dydžio nustatymo vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, palaikymo mokyklos tvarka

Tarnybinių komandiruočių išlaidų mokėjimo taisyklės

Mokytojų priemimo ir atleidimo tvarka

Darbuotojų veiksmų įtariamasis mokinis vartojimo alkoholis, tabako ir (ar) kitų psichikos veikiančiąją medžiagą tvarka

Pedagoginio darbo priežiūros aprašas

Viešųjų pirkimų taisyklės

Sveikatos priežiūros ir mokinių maitinimo tvarka

 Patvirtintas valgiaraštis 2019 m. pavasaris

Vaikų maitinimo organizavimo klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose, tvarkos apraše

 Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašymo

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaiga, o teisinių vaiko atstovų informacija apie įstaigą patyrusių traumą ar mūsų sveikatos sutrikdymą nustatant aprašą

Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz .: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), reikia gydytojo rekomendacijų

 

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt