Dokumentai ir nuostatai

Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos nuostatai

Vidaus kontrolės politika

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Mokyklos metodinės veiklos nuostatai

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Renginių organizavimo tvarkos aprašas

Mokymosi krūvio reguliavimo mokyklos nuostatuose

Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka

Veiklos kokybės įsivertinimo aprašas

Mokinių (globėjų) informavimo tvarka  

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Spec. ugdymo poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarka

Mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokyklos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą

 Tvarkos mokiniams

Mokinių elgesio taisyklės

Mokyklinių uniformų nešiojimo tvarka

Mokinių sąsiuvinių tvarkos reikalavimai

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo mokykloje tvarka        

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinių skatinimo tvarka

Vaikų saugaus elgesio pramogų - pažintinių ekskursijų metu taisyklės

Mokinių vežiojimo tvarka

Mokinių nemokamo maitinimo mokykloje tvarka

Bibliotekos dokumentai

Mokyklos bibliotekos veiklos programa 2021-2022 mm

Bibliotekos nuostatai

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Bibliotekos aprūpinimo tvarka

Socialinės globos padalinio, bendruomeninių vaikų globos namų dokumentai

Socialinės globos padalinio veiklos ataskaita 20211

Socialinės globos padalinio, bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašas

Bendruomeninių vaikų globos namų darbo tvarkos taisyklės

Kišenpinigių mokėjimo globotiniams tvarka

Globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių įvertinimo aprašas

Vaiko individualaus socialinio globos plano sudarymo tvarka

Smurto prieš vaikus ir suaugusius asmenis prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Bendruomeninių vaikų globos namų vidaus tvarkos taisyklės (priedas)

Globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarka

Maisto reikmėms reikalingų lėšų laikinai išvykstant tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo bendruomeniniuose vaikų globos namuose tvarka

Maistpinigių ir kelionpinigių mokėjimo globotiniams, besimokantiems bendrojo lavinimo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose, tvarka

Savanoriškos veiklos organizavimo tvarka

Vaikų asmeninių lėšų apskaitos tvarkos aprašas

Globojamų (rūpinamų) vaikų turto administravimo tvarkos aprašas

Socialinės globos padalinio atitikties socialinės globos normoms tvarkos aprašas

Reagavimo veiksmų planas dėl COVID-19 pasireiškimo bendruomeniniuose vaikų globos namuose

Vaikų apklausos analizė už 2021 metus

Personalo apklausos analizė už 2021 metus

Įsivertinimas globos normoms už 2021 metus

 Pagalba mokiniui

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Socialinės - pedagoginės pagalbos teikimas >>> Pakeitimas

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo mokyklos aprašas

Pagalbos mokiniui / mokytojui kryptys

Smurto prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašymas

Kitos tvarkos

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas >>>  Pakeitimai

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mokyklos tvarka

Tarnybinių komandiruočių išlaidų mokėjimo taisyklės

Finansų kontrolės taisyklės

Mokytojų priemimo ir atleidimo tvarka

Darbuotojų veiksmų įtariamasis mokinis vartojimo alkoholis, tabako ir (ar) kitų psichikos veikiančiąją medžiagą tvarka

Pedagoginio darbo priežiūros aprašas

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės >>> Pakeitimas >>> Komisija

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Priedai

Sveikatos priežiūros ir mokinių maitinimo tvarka

Patvirtintas valgiaraštis

Vaikų maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose, tvarkos apraše

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašymo

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaiga, o teisinių vaiko atstovų informacija apie įstaigą patyrusių traumą ar mūsų sveikatos sutrikdymą nustatant aprašą

Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz .: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), reikia gydytojo rekomendacijų

 

 

 

 

Rekvizitai

Biudžetinė įstaiga  Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191791237

Adresas:  Klaipėdos r. sav. Lapių k. Žvelsos g. 13

Telefonas: +370 46 446925

El. paštas: info@lapiumokykla.lt